Portfolio Category: Serveis

Urbanisme

Planejament urbanístic: Redacció de tot tipus de plans urbanístics (Plans Generals d’Ordenació Urbana, Plans Parcials, Plans de Millora Urbana, Plans Especials, etc.), així com formulació d’al·legacions en la fase administrativa per a la seva aprovació, redacció de convenis urbanístics i, en cas de ser necessari, impugnació per la via judicial contenciosa administrativa.
Llegir més

Responsabilitat patrimonial

Assistència en tots aquells supòsits en els quals els particulars i empreses pateixen una lesió com a conseqüència del funcionament dels serveis públics.
Llegir més

Expropiació forçosa

Assessorament en la determinació dels béns i drets afectats i en la formulació del full d’apreuament per a la determinació del preu just, amb taxació de les finques, al·legacions a la via administrativa i front el Jurat d’Expropiació
Llegir més

Més especialitats

Fiscalitat local. Assessorament jurídic en relació a tot tipus d’impostos i tributs locals (Impost sobre Béns Immmobles, Plusvàlua Municipal, Taxes, Contribucions especials, etc.)
Llegir més