Urbanisme

Planejament urbanístic: Redacció de tot tipus de plans urbanístics (Plans Generals d’Ordenació Urbana, Plans Parcials, Plans de Millora Urbana, Plans Especials, etc.), així com formulació d’al·legacions en la fase administrativa per a la seva aprovació, redacció de convenis urbanístics i, en cas de ser necessari, impugnació per la via judicial contenciosa administrativa. Assessorament en matèria de règim urbanístic i usos del sòl; qualificacions i requalificacions urbanístiques. Certificacions d’aprofitament urbanístic i estudi d’expectatives urbanístiques.

Gestió urbanística: Redacció de projectes de reparcel·lació en les seves diferents modalitats i formulació d’al·legacions o recursos en la via administrativa i judicial contra els mateixos. Assessorament en la constitució i seguiment de tot tipus d’Entitats urbanístiques col·laboradores (Juntes de Compensació, Entitats de Conservació, etc.). Anàlisi i estudi de l’adequació de Projectes d’Urbanització.

Autoritzacions i Llicències: Assessorament en l’obtenció de tot tipus de llicències d’edificació i activitats, i la resta d’autoritzacions administratives, o impugnació de les mateixes, en via administrativa o jurisdiccional. Transformació d’usos.

Expedients de disciplina urbanística: Assessorament a particulars o empreses implicades en aquest tipus d’expedients, tant en la via administrativa com en la judicial.

Due Diligence: Investigació i assessorament urbanístic previs a l’adquisició de finques i signatura de contractes.

Tornar

Comments are closed.