Els nostres serveis

Dins del dret administratiu, l’activitat del bufet Castillejo-Jiménez-Schlegl, Advocats es centra sobre tot en assumptes d’urbanisme, expropiació forçosa, responsabilitat patrimonial de l’Administració, fiscalitat local i matèries connexes. En concret, aquest despatx presta servei i té una àmplia i reconeguda experiència en:

 • Urbanisme

  Urbanisme

  Planejament urbanístic: Redacció de tot tipus de plans urbanístics (Plans Generals d’Ordenació Urbana, Plans Parcials, Plans de Millora Urbana, Plans Especials, etc.), així com formulació d’al·legacions en la fase administrativa per a la seva aprovació, redacció de convenis urbanístics i, en cas de ser necessari, impugnació per la via judicial contenciosa administrativa. ...

  Llegir més

 • Responsabilitat patrimonial

  Responsabilitat patrimonial

  Assistència en tots aquells supòsits en els quals els particulars i empreses pateixen una lesió com a conseqüència del funcionament dels serveis públics....

  Llegir més

 • Expropiació forçosa

  Expropiació forçosa

  Assessorament en la determinació dels béns i drets afectats i en la formulació del full d’apreuament per a la determinació del preu just, amb taxació de les finques, al·legacions a la via administrativa i front el Jurat d’Expropiació...

  Llegir més

 • Més especialitats

  Més especialitats

  Fiscalitat local. Assessorament jurídic en relació a tot tipus d’impostos i tributs locals (Impost sobre Béns Immmobles, Plusvàlua Municipal, Taxes, Contribucions especials, etc.)...

  Llegir més