Més especialitats

Fiscalitat local. Assessorament jurídic en relació a tot tipus d’impostos i tributs locals (Impost sobre Béns Immobles, Plusvàlua Municipal, Taxes, Contribucions especials, etc.)

Assessorament en tot tipus de gestions cadastrals, tal com incidències o alteracions a les dades del cadastre, o impugnacions de valors cadastrals.

Assessorament en l’inici o en la impugnació d’expedients de ruïna.

Negociació i assessorament en matèria de permutes de sòl per edificació futura, amb redacció dels documents necessaris.

Assessorament en tota la regulació administrativa en matèria d'habitatge, en aspectes tals com Cèdules d’Habitabilitat, Inspecció Tècnica d’Edificis, establiments turístics, etc.

Assessorament en assumptes de protecció del patrimoni històric-arquitectònic, així com de béns culturals d’interès nacional i d’interès local.

Assistència en procediments d’autorització i control amb incidència en el Medi ambient.

Assessorament en matèria de legislació de costes, en aspectes com aprovació de delimitacions de zona marítim-terrestre, servituds, concessions i autoritzacions administratives.

Assessorament en el processos de confecció i aprovació de normativa local i autonòmica.

 Tornar

Comments are closed.